Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum Fotoalbum 2

Vitajte na oficiálnej webovej stránke našej školy

Novinky

VYUČOVANIE OD 10.5.2021 - nástup žiakov 5. až 7. ročníka

Vážení rodičia!

dňom 10.5.2021 sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania aj pre ročníky 5 až 7 v ZŠ, takže od tohto dňa

prebieha vyučovanie pre žiakov 1. až 9. ročníka.

Vždy v pondelok pri nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bez potreby absolvovať testovanie na COVID (ani žiak a ani zákonný zástupca) - príloha 8 (pdf, docx) Vyhlásenie možno vykonať aj elektronicky prostredníctvom EDUPAGE po prihlásenií sa rodičovským kontom v module ŽIADOSTI/VYHLÁSENIA.

VYUČOVANIE OD 3.5.2021

Od pondelka 3.5.2021 sa prevádzka školy riadi pokynmi podľa školského "COVID AUTOMATU" pre okresy v bordovej farbe. Na základe neho funguje materská škola, I. stupeň ZŠ a 8.-9. ročník II. stupňa ZŠ prezenčne, ročníky 5 až 7 naďalej dištančne. V zmysle pravidiel pre školy vydaných MŠVVaŠ SR už nie je povinné testovanie žiakov II. stupňa a zákonných zástupcov detí a žiakov (MŠ aj ZŠ) pred nástupom na prezenčnú výučbu. Je potrebné iba vyplniť Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti, ktoré nájdete na stránke ministerstva školstva alebo si ho môžete stiahnuť vo formáte pdf a docx. Naďalej bude možné vyplniť ho elektronicky na stránke školy (žiadosti/vyhlásenia) po prihlásení sa rodičovským kontom ako príloha č.8 (momentálne je elektronicky prístupná príloha č. 8a, ktorú môžete využiť - nie je potrebné v nej vypĺňať okolnosti testovania; akonáhle sa na Edupage dostane príloha č.8, vypĺňate túto).

Materská škola otvára brány ďalším deťom ... tešíme sa na Vás

Zápis detí do materskej školy bude prebiehať v termíne od 3.5.2021 do 14.5.2021.

Žiadosť je možné doručiť škole:

  1. elektronicky – vypísaním a odoslaním tlačiva, ktoré je zverejnené na webovom sídle školy TU; s podmienkou, že do konca mája prídu žiadosť podpísať obidvaja rodičia a doručia škole lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa,
  2. prostredníctvom elektronickej schránky školy na www.slovensko.sk
  3. osobne - žiadosť podpísanú oboma rodičmi v papierovej forme spolu s lekárskym potvrdením doručí rodič na sekretariát  v budove ZŠ, alebo odovzdá zástupkyni MŠ,
  4. poštou - žiadosť podpísanú oboma rodičmi v papierovej forme spolu s lekárskym potvrdením doručí rodič poštou na adresu:

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967

Vyučovanie od 26.4.2021

Vzhľadom na to, že pandemická situácia v okrese Ilava neumožňuje nástup žiakov 5. až 7. ročníka na prezenčné vyučovanie v zmysle platného "COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU" (TU), pokračuje vyučovanie v škole v tom istom režime ako aj v týždni od 19.4.2021. V prezenčnom vyučovaní teda pokračujú žiaci 1. - 4. ročníka a 8. - 9. ročníka.

Nástup do školy od 19.4.2021 - AKTUALIZOVANÉ 16.4.2021 !!!

Vážení rodičia!

Vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie MŠVVaŠ SR dňom 19.4.2021 obnovuje prezenčnú formu vzdelávania pre končiace ročníky ZŠ, to je

pre žiakov 8. a 9. ročníka.

Podmienkou účasti na prezenčnom vzdelávaní je platný negatívny test na COVID-19 u žiaka a minimálne jedného zákonného zástupcu, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti. (Platnosť testu je podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR  7 kalendárnych dní). Alternatívou negatívneho testu môže byť výnimka na základe uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky ÚVZ SR z testovania (90 dní po prekonaní ochorenia, zaočkovanie,...). V Dubnici nad Váhom momentálne funguje 7 MOM, v ktorých je možné testovať sa aj krátkym výterom AG testovania (v budove obchodu a služieb treba o to vopred požiadať pri registrácii) - ich zoznam a prevádzkovú dobu nájdete na webovej stránke mesta TU.

Obnovenie prevádzky MŠ a prezenčnej výučby na prvom stupni ZŠ - od pondelka 12.4.2021

Dňa 9.4.2021 končí karanténne opatrenie nariadené RÚVZ v Považskej Bystrici pre ŠJ v ZŠ aj ŠJ v MŠ. Od pondelka 12. apríla 2021 sme schopní zabezpečiť prevádzku nasledovne:

  1. Obnovujeme prevádzku MŠ v plnom rozsahu, pre všetky deti.
  2. Obnovujeme vyučovanie prezenčnou formou pre žiakov 1. stupňa ZŠ.
  3. Obnovujeme prevádzku ŠKD.
  4. Obnovujeme prevádzku zaradení školského stravovania v ZŠ a MŠ.

Všetky prevádzky budú fungovať v obvyklom režime, za predpokladu dodržiavania prísnych protiepidemiologických opatrení.

Zmena formy vzdelávania pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Z dôvodu karanténnych opatrení nie sme schopní personálne zabezpečiť prevádzku ŠJ, preto od utorka 30.3.2021 do piatka 9.4.2021 sa pre žiakov 1. stupňa ZŠ mení prezenčná forma vzdelávania na dištančnú. Online vzdelávanie bude prebiehať v režime a podľa rozvrhu, na ktorý ste boli zvyknutí.

O opätovnom obnovení prezenčného vzdelávania Vás budeme informovať prostredníctvom EDUPAGE a webového sídla školy.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v zmysle VZN Mesta Dubnica nad Váhom č. 7/2019 - Druhá časť, článok 3.

7. a 8. apríla 2021

bez priamej účasti dieťaťa.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa škola vydá v zákonnej lehote do 15.6.2021.

Možnosť darovať 2 % (3 %) z daní

Milí rodičia a priaznivci našej školy, obraciame sa na Vás s prosbou poukázať 2% (3%) z Vašej dane občianskemu združeniu "Rada rodičov Základnej školy s materskou školou  Pod hájom 967 Dubnica nad Váhom" – IČO: 37913913. Prostriedky budú použité na skvalitnenie vzdelania našich žiakov. Tu si môžete stiahnuť vyhlásenie (zmenené 11.3. !!!) pre zamestnancov. 
Všetkým ochotným darcom ďakujeme :)

Pokračovanie vyučovania od 8.3.2021

S účinnosťou od 8. marca 2021 sa mení a dopĺňa rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 tak, že do materskej školy a na prezenčnú formu vyučovania na 1. stupni ZŠ sa majú prednostne prijímať deti a žiaci rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce (č. 2021/10079:2-A1810).

Keďže v našej škole nie je problém organizačne zabezpečiť prevádzku MŠ, ŠKD a vyučovanie na 1. stupni ZŠ, pokračujeme v týždni od 8.3.2021 až do odvolania v takom režime, ako doposiaľ. Nastúpiť môžu všetky deti a žiaci podľa rozhodnutia rodičov.

photo

Nedeľa 9. 5. 2021

Počet návštev: 2037284