Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

 • MATERSKÁ  ŠKOLA- organizácia vyučovania od 10. januára 2022

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že v pavilóne B materskej školy prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce súvisiace so sanáciou vlhkosti v triede na prízemí.

  Z uvedeného dôvodu bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 10.1.2022 upravená nasledovne:

  1. Pavilón B bude dočasne uzavretý.
  2. 4. trieda MŠ (prízemie pavilónu B) bude presťahovaná spolu so svojimi pani učiteľkami do pavilónu C.
  3. trieda MŠ (poschodie pavilónu B) bude rozdelená na dve skupiny, ktoré budú spolu s pani učiteľkami priradené k triedam do pavilónu A. Vytvoria sa tak ustálené skupiny detí, ktoré sa počas týždňa nebudú premiešavať.
  4. Zoznamy skupín rozdelenej 3. triedy budú prístupné rodičom v pondelok ráno 10.1.2022 pri vstupe do pavilónu A.

  Zároveň upozorňujeme rodičov, že naďalej platia opatrenia súvisiace s COVID – 19. Vstup rodičov do šatne MŠ je povolený v režime OTP a s respirátorom, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty.

  Verím, že vzájomným pochopením a spoluprácou sa nám podarí náročnú situáciu zvládnuť bez problémov.

  Ďakujem za Vašu ústretovosť a spoluprácu.

  Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka školy

 • Informácia zriaďovateľa

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

  🔹Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.

  Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu 🌐https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

  🔹Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

  🔹Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

  🔹Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov. Celú vyhlášku si viete pozrieť tu 🌐 https://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_262.pdf .

 • Návrat do škôl – prezenčná forma vzdelávania obnovená od 10. januára 2022

  Vážení rodičia, milí žiaci, veľmi sa tešíme, že sa brány škôl opäť otvoria a od 10.1.2022 sa obnoví prezenčné vyučovanie. Aby tento stav vydržal čo najdlhšie, v najlepšom prípade do konca školského roka, pripomíname, že naďalej platia prísne protipandemické opatrenia, ktoré sme povinní rešpektovať a budeme ich dodržiavať.

  Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov:

  1. V deň nástupu žiaka do školy (10.1.2022) a po každom prerušení dochádzky žiaka, ktoré trvá viac, ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) predloží rodič elektronicky cez EduPage, alebo v papierovej forme triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak tak rodič neurobí, žiak bude umiestnený do izolačnej miestnosti až do príchodu rodiča, ktorý si ho príde vyzdvihnúť.  https://www.minedu.sk/data/att/21287.docx.
  2. Rodičia, ktorí tak doposiaľ neurobili a budú si uplatňovať pre žiaka výnimku z karantény, predložia triednemu učiteľovi rovnakým spôsobom ako v bode 1 oznámenie o výnimke z karantény https://www.minedu.sk/data/att/20999.docx.
  3. Rodič zodpovedá za to, že denne do školy posiela dieťa zdravé, bez príznakov akéhokoľvek ochorenia, aby neohrozilo zdravotný stav  ostatných spolužiakov.
  4. Rodič je povinný zabezpečiť, aby dieťa malo v škole denne 2 čisté respirátory/rúška.
  5. Rodičia, ktorí si objednali a prevzali od školy Ag samotesty, sú povinní cez EduPage pravidelne škole hlásiť použitie samotestu a jeho prípadný pozitívny výsledok. Škola údaje  spracováva a anonymné štatistiky odosiela na ministerstvo školstva.
  6. Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ostáva doma – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára a prihlásia sa na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk.
  7. Ak je žiak pozitívny na ochorenie COVID – 19 výsledkom akéhokoľvek testovania, rodič túto skutočnosť hlási škole, žiak ostáva v domácej karanténe a ďalej sa riadi pokynmi ošetrujúceho lekára, prípadne RÚVZ.
  8. Ak riaditeľ školy, alebo RÚVZ nariadi zatvorenie triedy, rodič dieťaťa do 11 rokov má nárok na OČR.
  9. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Kontakt so školou odporúčame prednostne elektronickou formou, prípadne telefonicky zspodhajom@gmail.com, 042/4422875.

  Vo výnimočných prípadoch riaditeľka školy môže povoliť vstup do školy za predpokladu, že cudzia osoba predloží na vrátnici potvrdenie o bezpríznakovosti návštevníka a preukáže sa dokladom v režime OP https://www.minedu.sk/data/att/21288.docx

  Povinnosti žiakov:

  1. Žiak je povinný dodržiavať organizačné pokyny nariadené riaditeľkou školy, usmernenia triedneho učiteľa a všetkých ostatných zamestnancov školy.
  2. Nosiť počas pobytu v škole respirátor/rúško, (okrem žiakov, ktorí majú výnimku).
  3. Dodržiavať všetky hygienické opatrenia na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

  Povinnosti školy:

  1. Dodržiavať a riadiť sa pravidelne aktualizovanými pokynmi a nariadeniami MŠVVaŠ SR, ÚVZ a zriaďovateľa.

  Podrobnosti v aktuálnom ŠKOLSKOM SEMAFORE

  https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

   

  Verím, že situácia sa čoskoro zlepší a nič nebude brániť aj osobným stretnutiam. V roku 2022 nám všetkým prajem predovšetkým zdravie a vzájomné porozumenie.

  Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka školy

 • Pytagoriáda- školské kolo

  Dňa 8. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci 3.ročníka a 57 žiakov zo 4.ročníka. V kategórii P3 bolo celkovo až 31 úspešných riešiteľov a v kategórii P4 podobne 17 úspešných riešiteľov. Je to vynikajúci úspech pre našu školu, zvlášť v tomto neľahkom období. Najlepší riešitelia na prvých piatich miestach:

  P4: Šinko Pavol /4.B/, Staňo Adam /4.B/, Filípková Ella /4.A/, Mucha Matej /4.C/, Ďuríková Monika/4.A/

  P3: Petríková Lara /3.C/, Amrichová Dominika/3.B/, Komada Michal /3.B/, Cyprian Samuel /3.A/, Herman Matúš /3.A/

  Matematické vedomosti a rýchlosť v počítaní si 9. decembra otestovalo 42 žiakov 5. až 8 ročníka. Z nich sa medzi úspešných riešiteľov zaradilo  22 žiakov a postúpili do okresného kola, kde im budeme držať palce.

 • Vianočné prianie

  Zazvonil, zacinkal

  pri dverách hosť,

  lásky a radosti

  priniesol dosť.

  Celý sa trblieta,

  celý sa ligoce.

  Všetci sa radujme,

  prišli k nám Vianoce!

   

  Zo srdca prajeme všetkým pokojné, radostné a láskyplné vianočné sviatky

  a tiež všetko dobré do nového roka 2022.

 • Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

  V spolupráci s Divadelným centrom Martin sme v tomto týždni zorganizovali divadelné predstavenie v anglickom jazyku online formou. Žiaci prvého až štvrtého ročníka pozerali predstavenie Egg on the Trip (prezenčne), žiaci piateho a šiesteho ročníka Mr. Wolf goes to England (dištančne), siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sledovali American Dream (dištančne). Všetci mali k dispozícii vytlačené textové cvičenia, čím bola zabezpečená spätná väzba pre žiakov a učiteľov. Úroveň úspešnosti bola automaticky vygenerovaná po ukončení divadla. Divadelné predstavenie je ideálna učebná pomôcka v rámci vyučovania, kedy žiaci sledujú príbeh, počúvajú piesne a riešia úlohy.

  Bola to nová inšpiratívna skúsenosť, príjemné spestrenie a kultúrny zážitok.

 • Geografická olympiáda

  Dňa 24. 11. sa konalo školské kolo geografickej olympiády, kde vyskúšalo svoje vedomsti a šťastie 22 súťažiacich z našej školy v troch kategóriach. Všetkým sa výborne darilo, pretože boli úspešnými riešiteľmi a do okresného kola vo februári postúpili prví traja.

  V kategórii G (5. ročník) našu školu budú reprezentovať Kramariková Natália, Solík Nicolas a Gašpárek Tobias.

  V kategórii F (6. a 7. ročník) skúsia šťastie Krajčík Andrej, Dohňanský Matej a Bortelová Romana.

  V najťažšej kategórii E (8. a 9. ročník) zabojujú Romaňáková Zuzana, Vašíčková NIna a Teplička Timotej.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim želáme veľa síl do ďalšieho štúdia.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  Dňa 25.11. 2021 sa žiaci druhého stupňa, 5.- 9. ročníkov zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku.  Tento rok sa konal už 32. ročník. Spoločne sa prišlo popasovať s nie veľmi ľahkými úlohami  23 tých najšikovnejších a možno aj tých najodvážnejších žiakov. Žiaci si otestovali svoje kompetencie v gramatike, slovnej zásobe a čítaní s porozumením.

  Výsledky :

  V kategórii 1A súťažilo 11 žiakov :

  1. miesto:   Timea Bučencová 6.B

  2. miesto:  Karolína Bortelová 7.B                                      

  3. miesto:  Jana Skybská  6.B

   

  kategórii 1B súťažilo 12 žiakov:  

  1. miesto   Adam Beseda 9.B

  2. miesto   Sofia Masiarčinová 9.C

  3. miesto   Lukáš Osúch 9.B

  Všetkým ďakujeme za účasť. Víťazom blahoželáme!  Timei Bučencovej a Adamovi Besedovi držíme palce pri úspešnom reprezentovaní našej školy na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa  13.01. 2022 online formou.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Oznam pre 2. stupeň ZŠ

  Vyhláškou 282 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa zakazuje prezenčné vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl.
  Vyučovanie žiakov 2. stupňa našej školy sa bude uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa redukovaného upraveného rozvrhu hodín, ktorý dostanete prostredníctvom EduPage počas víkendu.
  Žiadame Vás, aby ste dohliadli na pravidelnú účasť Vášho dieťaťa na online vzdelávaní a plnenie učiteľmi zadaných úloh. Prezenčná forma vyučovania sa obnoví 10.1.2022, po ukončení vianočných prázdnin.
  Verím, že náročnú situáciu spoločnými silami a vzájomným pochopením zvládneme.
  V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujete bezodkladne triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, prípadne riaditeľku školy.
  č. tel. 0910911058 ZRŠ
  č. tel. 0905789828 RŠ

 • Materská škola- Aktuálny oznam pre rodičov detí

  V zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa režim dňa pri preberaní a odovzdávaní zákonných zástupcov upravuje nasledovne:

  Podľa aktuálneho školského semaforu: „Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) “. 

  Prosíme zákonných zástupcov dieťaťa, aby rešpektovali  toto nariadenie a deti privádzali a odvádzali z MŠ iba v režime OP. Platí to aj pre splnomocnené  osoby.

  Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z podmienok OP môžu postupovať nasledovne:

  1. požiadať rodičov detí spĺňajúcich niektorú z podmienok OP o pomoc pri vyzlečení/oblečení a preobutí detí a odovzdaní dieťaťa pani učiteľke,
  2. odovzdať dieťa službukonajúcemu zamestnancovi, ktorý sa postará o dieťa a odovzdá ho pani učiteľke. V takomto prípade je potrebné nahlásiť čas, kedy si pre dieťa prídete, aby Vás čakalo pripravené pod dozorom zamestnanca pri vchode.

  Všetky ostatné pokyny a informácie Vám poskytnú triedne učiteľky.

  Ďakujeme za rešpektovanie a pochopenie.

 • Školský semafor od 26.11.

  Vážení rodičia, dávame Vám do pozornosti pár oznamov.

  Tu v Školskom semafore si môžete pozrieť aktualizované informácie a pohľadať, čo potrebujete vedieť.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti (zasiela sa po 3 súvislých dňoch neprítomnosti dieťaťa v škole, teda aj keď chýbalo 1 deň pred alebo po víkende- spolu sú to 3 dni) alebo Oznámenie o výnimke z karantény môžete zasielať po prihlásení do rodičovského konta na EduPage alebo si ich môžete stiahnúť a vytlačiť z nasledujúcich odkazov.

  potvrdenie_o_bezpriznakovosti(1).docx            oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

 • Projekt finančného vzdelávania

  Naša škola sa zúčastnila projektu  “Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Na seminároch sa zúčastnili  žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i  rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť  základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy. (foto tu)

  Merateľným ukazovateľom  úspešnosti seminárov by mohla byť úspešnosť výstupných testov, ktorá sa po ukončení seminárov pohybovala nad 68 %. Z toho možno odvodiť fakt, že tí, ktorí sa rozhodli prednášku vnímať, si cieľové základné poznatky odniesli.

 • Náboj JUNIOR

  Dňa 19.11. sa uskutočnila medzinárodná súťaž v riešení matematických a fyzikálnych úloh. Zapojilo sa do nej 1000 tímov zo štyroch krajín. Našu školu zastupovali 4 tímy ôsmeho a deviateho ročníka. V konkurencii sa nestratili a najlepšie umiestnenie z nich dosiahol tím v zložení Osúch Lukáš, Beseda Adam, Gábor Adam a Halko Tomáš.

 • Malý futbal- OK

  Dňa 5.11.2021 sa na futbalom ihrisku v Dubnici nad Váhom uskutočnilo OKRESNÉ KOLO v malom futbale starších žiakov a starších žiačok ZŠ, kde sa dievčatá aj chlapci (foto) rovnako umiestnili na peknom 2. mieste.
  Za vzornú reprezentáciu a veľkú bojovnosť ďakujeme dievčatám: Aneta Pecková, Sofia Loduhová, Karolína Margorínová, Nina Reháková, Miriam Zajacová, Karolína Bortelová, Romana Bortelová, Sofia Liptáková a Sarah Galková.
  Za vzornú reprezentáciu a veľkú bojovnosť ďakujeme chlapcom: Timotej Hudcovský, Patrik Žiaček, David Didi, Matej Dohňanský, Lukáš Mikuš, Matej Malich a Tadeáš Uhrín. 

 • Príspevok ZRŠ

  Vážení rodičia!

  Možno ste v návale povinností zabudli uhradiť členský príspevok do ZRŠ v sume 15€, ktorý je stanovený jednotne na rodinu žiaka. Príspevok sa používa výlučne pre žiakov – odmeny, cestovné na súťaže, Mikuláš, MDD..., takže pre všetky deti.

  Prosíme Vás, ak ste tak doposiaľ neurobili, uhraďte ho na číslo účtu ZRŠ: SK84 0900 0000 0003 6133 7362   Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje.

  Výbor ZRŠ

 • AG testy- prevzatie a používanie

  Vážení rodičia, ak ste si objednali a prevzali Ag samotesty pre Vaše dieťa, žiadame Vás, aby ste samotestovanie uskutočňovali pravidelne a následne nás o tom informovali prostredníctvom EDUPAGE. Každý pondelok totiž hlásime na MŠVVaŠ SR množstvo použitých testov.

  Rodičia, ktorí si testy objednali a doposiaľ neprevzali, môžu tak urobiť do konca týždňa, to je do 26.11.2021, denne od 9.00 do 15.00 na vrátnici školy. Po tomto termíne už testy nebudú pre Vás k dispozícii.

   Za ochotu a spoluprácu Vám ďakujeme.

 • Chutné maľovanie

  V rámci projektu Hovorme o jedle sa mnohé deti na Slovensku celý týždeň venovali rôznym témam o zdravom stravovaní. Téma Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek zaujala naše malé výtvarníčky Veroniku Koporcovú a Lauru Búranovú z 5. A triedy. Namaľovali obrázok, ktorým vo svojej kategórii získali 1. miesto. Talentovaným malým  výtvarníčkam blahoželáme a tešíme sa na ďalšie pekné práce! Prácu si môžete pozrieť tu.

 • Mars – náš nový domov?

  Toto je názov tohtoročnej témy  celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú každoročne realizuje Centrum vedecko-technických informácií v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Naša žiačka Olívia Homolová z 9. B triedy namaľovala dielko, ktorým vyjadrila harmonický obraz symbiózy človeka s mimozemskou civilizáciou. Jej práca natoľko zaujala odbornú porotu, že získala krásne 3. miesto. Olívii srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa umeleckých úspechov! Jej prácu si môžete pozrieť tu. 

 • Medzinárodná súťaž iBobor 2021

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do tejto súťaže,  ktorej hlavným cieľom je podporiť nielen informačné a komunikačné technológie, ale aj logické myslenie a čitateľskú gramotnosť všetkých žiakov.

  Súťažili v nej žiaci 3. až 9. ročníka vo viacerých kategóriách. Na I. stupni bolo celkovo 15 úspešných riešiteľov zo 6 tried. Najúspešnejšou triedou sa stala 3. A, kde sa ukázalo  až 11 úspešných riešiteľov. Traja chlapci I. stupňa získali plný počet bodov, čím sa zaradili medzi ďalšie šikovné deti na 1. miesto. Boli to Max Martinák, Matej Mucha  a Adam Staňo. Žiaci II. stupňa sa do súťaže zapojili v škole a aj z domu, ak boli v karanténe. Celkovo úlohy na rozvoj algoritmického myslenia riešilo 193 žiakov. Z nich sa medzi úspešných riešiteľov zaradilo 34 súťažiacich.

  Gratulujeme a želáme veľa šťastných úspechov v iných súťažiach!

strana: