Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Školský psychológ

Školský psychológ

Kto je školský psychológ?

           

Odborný zamestnanec školy, ktorý poskytuje psychologickú starostlivosť v oblasti výchovy a vzdelávania, a to:

  • žiakom
  • rodičom (zákonným zástupcom žiakov)
  • zamestnancom školy

 

Čo robí školský psychológ?

 

Jeho činnosť zahŕňa predovšetkým konzultácie a poradenstvo, preventívne aktivity a intervencie, orientačnú diagnostiku, a to individuálnou alebo skupinovou formou.

V úzkej spolupráci s odborným tímom školy poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení, správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách.

V prípade potreby odporúča zákonnému zástupcovi žiaka ďalšiu spoluprácu s inými odborníkmi a poradenskými zariadeniami – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie, klinickým psychológom, pedopsychiatrom a pod.

 

Situácie, v ktorých sa môžete na školského psychológa obrátiť:

 

  • v prípade ťažkostí žiaka v správaní a prežívaní – záškoláctvo, agresia, šikana, sebapoškodzovanie, problémy so stravovaním, strata záujmov, tréma, zmeny nálad, úzkosti a strachy, depresie, ...
  • zlepšovanie vzťahov v triede, pomoc pri adaptácii na školu
  • pri ťažkostiach v učení – náhle zhoršenie prospechu, integrácia žiaka
  • pomoc pri zvládaní krízových životných situácii – úmrtie v rodine, rozvod..
  • pomoc v oblasti sebapoznania a rozvoja osobnosti
  • realizácia preventívnych aktivít – užívanie psychoaktívnych látok, závislosti, sexualita, ...

 

Zásady práce školského psychológa

 

Pre prácu školského psychológa platí zásada dôvernosti. To znamená, že informácie, ktoré sa v priebehu svojej práce dozvie o dieťati, o zákonnom zástupcovi, o zamestnancovi školy ďalej neposúva, pokiaľ s tým dotknutá osoba nesúhlasí.

O tomto i o možných výnimkách je každý, kto spolupracuje so školským psychológom, jeho veku a rozumovým schopnostiam primeraným spôsobom ústne informovaný.

O zásadách práce školského psychológa hovorí aj dokument Informovaný súhlas  s odbornou psychologickou starostlivosťou a informácia o spracúvaní osobných údajov, ktorý pred začatím dlhodobej individuálnej spolupráce psychológa s dieťaťom (viac ako dve konzultácie) podpisuje jeho zákonný zástupca.

Pri vykonávaní psychologickej činnosti sa školský psychológ riadi pravidlami v Etickom kódexe Slovenskej komory psychológov a tiež dokumentom Etika práce školského psychológa Asociácie školskej psychológie.

Spolupráca so školským psychológom je dobrovoľná. Nikoho k nej nemožno nútiť, možno ju len ponúkať alebo odporúčať.

 

Ako kontaktovať psychológa na našej škole?

 

Psychológa je možné kontaktovať telefonicky na čísle 042/4422875 (sekretariát), prostredníctvom triedneho učiteľa alebo e-mailom na zspodhajom.psycholog@gmail.com. Pracovná doba školského psychológa je od 7.00 do 15.00, v individuálnych prípadoch je možné čas stretnutia prispôsobiť.

 

Teším sa na spoluprácu!

Mgr. Petra Šatková, školský psychológ