Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 2AJ
Biológia BIO
Čitateľská gramotnosť CGT
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie DBV
Dramatická výchova
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hodina bez aktovky HBA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Matematika v praxi MPX
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Ochrana zdravia obyvateľstva OZO
Pohybové hry PHR
Práca s počítačom PCP
Pracovné vyučovanie PVC
Pracujeme radi PRR
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RJ2
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SEE
ŠŠS-ľahká atletika ŠŠS
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Triednická hodina THF
Tvorivá informatika TIF
Tvorivé čítanie TEF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1316 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2022