Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Ponuka ŠK Prihláška do ŠKD 2021/2022 5. oddelenie - 2013/14 September 2014 Cibuľofest 1. oddelenie - 2014/15

Školský klub

Ponuka ŠK

 

Školský klub detí – školský rok 2021/2022

 

 1. Doba prevádzky ŠKD bude počas pracovných dní v čase od 6,00 hod. do 17,00 hod.
 2. Ranný klub sa bude uskutočňovať v čase od 6,00 hod. do začiatku vyučovania v samostatných oddeleniach v pridelených priestoroch.
 3. Po ukončení rannej činnosti žiaci odchádzajú do svojich tried pod dozorom PZ, ktorí ranný klub zabezpečovali.
 4. Počas pobytu žiakov v ŠKD a ŠJ by mali deti dbať na častú a pravidelnú hygienu rúk  a na dodržiavanie základných epidemiologických opatrení R-O-R.
 5. Denne, okrem veľmi nepriaznivého počasia, ako je silný vietor, silný mráz a silný dážď, budú organizované aktivity s pobytom vonku z dôvodu zabezpečenia psychohygieny a duševného zdravia detí v tomto období.
 6. Rodičia do budovy školy nevstupujú, preberanie detí z ŠKD prebieha nasledovne:
 • ak dieťa odchádza z ŠKD denne v pravidelnom čase, vychovávateľka zabezpečí písomný súhlas rodiča, že dieťa  bude v dohodnutom čase čakať na príchod rodiča chodbe pod dozorom vrátničky,
 • ak rodič nestanoví pravidelný čas odchodu, po jeho príchode do školy vrátnička telefonicky vyžiada dieťa od príslušnej vychovávateľky.
 • Aby sa nenarúšala záujmová činnosť detí, odporúčame rodičom, aby si deti z ŠKD vyzdvihli hneď po obede, alebo až po 14:30 hod .
 1. Denný režim:          Obed

                                          Rekreačná činnosť / hry v triede, pobyt vonku ,vychádzky/

                                          Záujmová činnosť / výtvarné, pracovné a iné činnosti/

                                          Príprava na vyučovanie / opakovanie, písanie domácich úloh, precvičovanie učiva/

                                          Hry

 1.  Hračky a cennosti si deti nosia len na vlastnú zodpovednosť.
 2.  Deti dodržujú školský poriadok a poriadok školského klubu.
 3.  Poplatok za školský klub činí 10 €, za  deti v hmotnej núdzi sa platí mesačne 2€ . Žiaci dostanú šekovú poukážku so sumou, ktorú treba do 25. dňa v danom mesiaci uhradiť. Odporúčame platby  uskutočňovať cez internet banking, kde treba do poznámky uviesť (poplatok /obdobie +meno a priezvisko dieťaťa a nie zákonného zástupcu).

 

 

 

 

Archívny fotoalbum:

 

 

 

Kliknite na: 

 

http://zscentrum3dub.edupage.org/photos/?gallery=2&photo=album