Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Dotácia stravovania Žiadosť o dotáciu a čestné vyhlásenie Zápisný lístok

Jedáleň

Dotácia stravovania

DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY

 K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA

od 01.09.2021

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1.8.2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť materskej škole a základnej škole:

 • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
 • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením.

K tomu čítajte ďalej bližšie vysvetlenie!

Podľa informácií UPSVaR, nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (horeuvedené 3 body) preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

Pozor, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku.

Ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov, zvýšený daňový bonus je jednoznačne výhodnejší, ako dotácia na stravovanie. Ak spĺňate podmienky určené zákonom o dani z príjmov na priznanie daňového bonusu - najmä ide o podmienku mať za celý rok 2021 zdaniteľný (hrubý) príjem podľa § 5 (zamestnanie) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO) zákona o dani z príjmov vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy, teda najmenej 6 x 623 = 3738 eur, respektíve máte ako zamestnanec každý mesiac zdaniteľný príjem podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (623 / 2 = 311,50 eur), neuplatňujte si v škole či škôlke nárok na dotáciu na stravovanie.

Ak sa napriek tomuto odporúčaniu rozhodnete pre dotáciu na stravovanie, ste zamestnanec, pričom u svojho zamestnávateľa ste si doteraz uplatňovali daňový bonus na dieťa, ste povinný svojmu zamestnávateľovi oznámiť, že ste požiadali o dotáciu na stravovanie. A to najneskôr do konca mesiaca, od ktorého ste sa rozhodli uplatniť si dotáciu na stravovanie.

 

Daňový bonus, alebo príspevok na obedy? (v našich podmienkach)

Táto tabuľka vám pomôže lepšie sa zorientovať:

 

Daňový bonus alebo príspevok na obedy

 

 

dvojnásobný daňový bonus

46,44 €

zvýšený daňový bonus

39,47€

základný daňový bonus      
     23,22€

buď dotácia na stravu, alebo zvýšený daňový bonus

dotácia na stravu

5 ročné dieťa v poslednom ročníku MŠ

 

 

 

x

 

x

 

x

 

6 ročné dieťa v poslednom ročníku MŠ

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

Všetky ostatné deti do 6 rokov v nižších ročníkoch MŠ

 

 

 

x

 

x

 

x

 

x

Dieťa od 6-15 rokov, ktorého rodičovi sa poskytuje zvýšený daňový bonus

 

x

 

 

x

 

x

 

x

Dieťa od 6-15 rokov v ZŠ, ktorého rodičia si neuplatnili alebo si nemohli uplatniť zvýšený daňový bonus

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Dieťa od 15 rokov v poslednom ročníku ZŠ

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti od 3 do 5 rokov

 • ak sú rodičia v hmotnej núdzi alebo životnom minime majú nárok na dotáciu na stravu
 • rodičia dokladujú zriaďovateľovi  potvrdením z ÚPSVaR

Deti 5 ročné (predškoláci)

 • majú nárok na dotáciu na stravu aj dvojnásobný daňový bonus
 • rodič dokladuje škole čestné vyhlásenie

Deti od 6 do 15 rokov

 • majú nárok buď na dotáciu na stravu alebo zvýšený daňový bonus
 • rodič dokladuje škole čestné vyhlásenie

Deti od 15 rokov v poslednom ročníku ZŠ

 • majú nárok na dotáciu na stravu aj základný daňový bonus
 • rodič dokladuje škole čestné vyhlásenie

Ak budete podľa hore uvedených pokynov požadovať príspevok na stravu pre Vaše dieťa, odovzdajte čo najskôr čestné vyhlásenie spolu so žiadosťou

 1. za deti MŠ - zástupkyni pre MŠ
 2. za žiakov ZŠ -  na sekretariáte školy

Tlačivá nájdete na internetovej stránke školy, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo ZŠ

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                   

 

Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka školy

 

 

1.