Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
Kontakt Dokumenty Novinky Fotoalbum

Vitajte na oficiálnej webovej stránke našej školy

Novinky

MATERSKÁ  ŠKOLA- organizácia vyučovania od 10. januára 2022

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že v pavilóne B materskej školy prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce súvisiace so sanáciou vlhkosti v triede na prízemí.

Z uvedeného dôvodu bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 10.1.2022 upravená nasledovne:

  1. Pavilón B bude dočasne uzavretý.
  2. 4. trieda MŠ (prízemie pavilónu B) bude presťahovaná spolu so svojimi pani učiteľkami do pavilónu C.
  3. trieda MŠ (poschodie pavilónu B) bude rozdelená na dve skupiny, ktoré budú spolu s pani učiteľkami priradené k triedam do pavilónu A. Vytvoria sa tak ustálené skupiny detí, ktoré sa počas týždňa nebudú premiešavať.
  4. Zoznamy skupín rozdelenej 3. triedy budú prístupné rodičom v pondelok ráno 10.1.2022 pri vstupe do pavilónu A.

Zároveň upozorňujeme rodičov, že naďalej platia opatrenia súvisiace s COVID – 19. Vstup rodičov do šatne MŠ je povolený v režime OTP a s respirátorom, ktorý prekrýva horné dýchacie cesty.

Informácia zriaďovateľa

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

🔹Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.

Návrat do škôl – prezenčná forma vzdelávania obnovená od 10. januára 2022

Vážení rodičia, milí žiaci, veľmi sa tešíme, že sa brány škôl opäť otvoria a od 10.1.2022 sa obnoví prezenčné vyučovanie. Aby tento stav vydržal čo najdlhšie, v najlepšom prípade do konca školského roka, pripomíname, že naďalej platia prísne protipandemické opatrenia, ktoré sme povinní rešpektovať a budeme ich dodržiavať.

Práva a povinnosti rodičov/zákonných zástupcov:

Pytagoriáda- školské kolo

Dňa 8. decembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej Pytagoriády. Súťaže sa zúčastnili všetci žiaci 3.ročníka a 57 žiakov zo 4.ročníka. V kategórii P3 bolo celkovo až 31 úspešných riešiteľov a v kategórii P4 podobne 17 úspešných riešiteľov. Je to vynikajúci úspech pre našu školu, zvlášť v tomto neľahkom období. Najlepší riešitelia na prvých piatich miestach:

P4: Šinko Pavol /4.B/, Staňo Adam /4.B/, Filípková Ella /4.A/, Mucha Matej /4.C/, Ďuríková Monika/4.A/

Vianočné prianie

Zazvonil, zacinkal

pri dverách hosť,

lásky a radosti

priniesol dosť.

Celý sa trblieta,

Divadelné predstavenia v anglickom jazyku

V spolupráci s Divadelným centrom Martin sme v tomto týždni zorganizovali divadelné predstavenie v anglickom jazyku online formou. Žiaci prvého až štvrtého ročníka pozerali predstavenie Egg on the Trip (prezenčne), žiaci piateho a šiesteho ročníka Mr. Wolf goes to England (dištančne), siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sledovali American Dream (dištančne). Všetci mali k dispozícii vytlačené textové cvičenia, čím bola zabezpečená spätná väzba pre žiakov a učiteľov. Úroveň úspešnosti bola automaticky vygenerovaná po ukončení divadla. Divadelné predstavenie je ideálna učebná pomôcka v rámci vyučovania, kedy žiaci sledujú príbeh, počúvajú piesne a riešia úlohy.

Geografická olympiáda

Dňa 24. 11. sa konalo školské kolo geografickej olympiády, kde vyskúšalo svoje vedomsti a šťastie 22 súťažiacich z našej školy v troch kategóriach. Všetkým sa výborne darilo, pretože boli úspešnými riešiteľmi a do okresného kola vo februári postúpili prví traja.

V kategórii G (5. ročník) našu školu budú reprezentovať Kramariková Natália, Solík Nicolas a Gašpárek Tobias.

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 25.11. 2021 sa žiaci druhého stupňa, 5.- 9. ročníkov zúčastnili školského kola Olympiády v anglickom jazyku.  Tento rok sa konal už 32. ročník. Spoločne sa prišlo popasovať s nie veľmi ľahkými úlohami  23 tých najšikovnejších a možno aj tých najodvážnejších žiakov. Žiaci si otestovali svoje kompetencie v gramatike, slovnej zásobe a čítaní s porozumením.

Výsledky :

Oznam pre 2. stupeň ZŠ

Vyhláškou 282 RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby v zariadeniach pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava sa zakazuje prezenčné vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl.
Vyučovanie žiakov 2. stupňa našej školy sa bude uskutočňovať online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa redukovaného upraveného rozvrhu hodín, ktorý dostanete prostredníctvom EduPage počas víkendu.
Žiadame Vás, aby ste dohliadli na pravidelnú účasť Vášho dieťaťa na online vzdelávaní a plnenie učiteľmi zadaných úloh. Prezenčná forma vyučovania sa obnoví 10.1.2022, po ukončení vianočných prázdnin.
Verím, že náročnú situáciu spoločnými silami a vzájomným pochopením zvládneme.
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujete bezodkladne triedneho učiteľa, zástupcu riaditeľky školy, prípadne riaditeľku školy.
č. tel. 0910911058 ZRŠ
č. tel. 0905789828 RŠ

Materská škola- Aktuálny oznam pre rodičov detí

V zmysle § 24 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa režim dňa pri preberaní a odovzdávaní zákonných zástupcov upravuje nasledovne:

Podľa aktuálneho školského semaforu: „Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) “. 

photo

Utorok 18. 1. 2022

Počet návštev: 2875709